משחק טפסנוק S גוס הרוקא באינטרנט

                                  Acura Type S Concept קחשמ

טפסנוק S גוס הרוקא (Acura Type S Concept):

.הרוקא ומכ הנוכמל תושדקומה תודיח תרדס םכינפב םיגיצמ ונא Acura Ty .ךסמה לע ךינפל םייולג ויהיש ,םימושירב וגצוי תונוכמה ימגד לכ .ךינפל התוא חתפו תונומתהמ תחא רחב .בצקומה ןמזב הנומתה תא רוכזל הסנ .םיבר םיקלחל לופית הנומתה ,ספואמ רמייטהש עגרב .דחי םתוא רבחל ידכ םשו קחשמה שרגמל םתוא ריבעהל ךרטצת וישכע .וז הנוכמ לש תירוקמה הנומתה תא ןיטולחל רזחשת ,ךכיפל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות