Amsterdam Truck Garbage קחשמ

םדרטסמאב תויאשמ לבז (Amsterdam Truck Garbage):

.הפשאה ףוסיא תורישב דבועו םדרטסמא ריעב רג םוט ריעצה רוחבה .ודיקפת תא אלמל ול רוזעל ךרטצת ,תויאשמ לבז םדרטסמאב םויה .ריעה תובוחרל ךסומהמ רוביגה ותוא איבי ,לבז תיאשמ לש הגהה ירוחאמ .םידחוימ םיקנטמ לבז ףוסאלו תמיוסמ ךרדב תיאשמב גוהנל ךרטצי אוה תע .תדחוימ הפמ יבג לע ןיוצי םהילא ליבשה .ריעה תובוחרב רהמל ךרטצת תינוכמב תינוכמב גהונ התאשכ .הנואתל סנכיהל םכלש תינוכמל תונתונ אלו ריעה תובוחרב תורבועה תוינ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות