משחק ןכשמ באינטרנט

                                  Pawnbarian קחשמ

ןכשמ (Pawnbarian):

.ונלש ירבנאפה קחשמב ומכ וילאמ ןבומ אל הז ךא ,רבסהל ןתינ יתלב ןפו .ברק הדש אלא וניא טמחש חולו ,ובירת שממ ןאכ .תינרק הדסקב אצמנ ךלש רוביגה .ןאכ םיבלושמ חול יקחשמ לש םיגוס ינש רמולכ ,םכתושרל תדמועה םיפלק .םיביוא דימשהל וסנתו טמחש יכלהמ ושעת ךלש םיפלקה תרזעב .דבלב תופקתהל םידעוימ הלא םיאת ,ךייח תא דבאמ התא םודאה אתב רצוע .תובר םימעפ ךתוא ףוקתל לכוי ביואהו ,המאתהב ,בוביס לכב םיימעפ עונ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות