משחק תוינבגע ץוציפ באינטרנט

                                  Tomato Explosion  קחשמ

תוינבגע ץוציפ (Tomato Explosion ):

.קהוב םודא עבצל וכפהו ,לישבהלו ץימ ףוסאל תוריהמב ולחה תוטימב תוי .םלעיי הז תרחא ,תוריהמב רוצקל ךרוצ שי .תוינבגעה הדשמ םולכ ולבקת אלו ץצופתהל וליחתי תוינבגעה ,רתי תולשב .ץוציפ היהי תרחא ,הילע וצחל ,ביהצהל הליחתמ היינבגעהש םיאור םתאשכ .ךלש הבוגתהו בשקה תא ןוחבל דעונו ,טושפ ,טושפ אוה תוינבגע ץוציפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות