משחק תמנמונמה הכיסנה תייחת באינטרנט

                                  Sleepy Princess Resurrection קחשמ

תמנמונמה הכיסנה תייחת (Sleepy Princess Resurrection):

.ךלש האפרמל הרכה אלל החקלנ איה וישכעו ,םיישקל העלקנ הנטקה םיפלאה .ששואתהל הל רוזעל ךרטצת תמנמונמה הכיסנה תייחת קחשמב התא .םייחל דחוימ הכימת ןונגנמל תרבוחמה הכיסנ ךלומ הארת הקלחמל הסינכ .תוריהזב תאז קודבל םכילע היהי .הז ךרוצל שמתשהל ךרטצת תופורתו םילכ וליאב םג ומכ ,ךיתולועפ ףצר ת .ןיטולחל האירב היהתו תשעתת הכיסנה ךישעמ תא םייסתשכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות