משחק ףורגא ףיכ ףורגיא באינטרנט

                                  Boxing Punching Fun קחשמ

ףורגא ףיכ ףורגיא (Boxing Punching Fun):

.ףורגא ףיכ ףורגא קחשמב ףורגאה תעבטב האנהל םיכחמ םתא .טואאקונל ותוא חולשלו הימונויזיפב ךלש ביריה תא אלמל תנמ לע הטטק .הריהמ הבוגתו תוזירז ,היצנגילטניא אלא ,חוכ היהי אל ןוחצינל חתפמה .םינוש םיצפח ויהי םהיניבו ,הריזב הז לומ הז ויהי םינקחש .תודוקנ חיוורהלו ךלש ביריב תוריהמב עוגפל ךירצ התא ,ןמוי הז םא .! תונטקה תויחה תא בילעהל לוכי אל התא ,םש שממ רמגיי קחשמה תרחא ,

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות