משחק ןוקרדה יהולא הירוי ירופיס באינטרנט

                                  Tales of Yuria The Dragon God קחשמ

ןוקרדה יהולא הירוי ירופיס (Tales of Yuria The Dragon God):

.ןוקרדה לא הירוי ירופיס קחשמב רזוע התאש הז היהי אוה לבא ,רתויב ד .הליצא החפשממ הייפהפי הרענל ןיאושינ ידי לע ותוא ביחרהלו וגוסמ ןי .החפשמ ינבמ וליפא הלכ ךמצעל אוצמל השק ,ראת אלל הארמ םע ,לבא .דחא לכונ שגפ םש ,באפל ריבאה ךלה ,שואיי ךותמ .יבשהמ הפיה הלסיא תרבגה תא הטוס אוהש ךות ,ןוקרדה תא סיבהלו תוקוח .המוד יפוא ילעב םישנא לש תימוקה הצובקה האצי תעכו הרבחל ופרטצה םי .הרטמה תא גישהלו תואלתה לכ תא רובעל םהל רוזעת התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות