משחק סקמ רפע ינפוא באינטרנט

                                  Max Dirt Bike קחשמ

סקמ רפע ינפוא (Max Dirt Bike ):

.םינושו םיבר םינווג םע ינדיתע םושיי .םילושכמ םע ץורימלסנכיהלוקזח עונפואתושעל ךירצ התא ,הזב .ךפהתה אל ,רתויב בוטה ןמזה תא רידגהלותוציפקהלכ תא רובעל ,תירקיעה הרטמה .תרגתאמוןיינעמ רתוי דוע המישמםע ,אבה בלשה תא אוצמל ולכות ,ךלש דעיל עיגהל .יבג לע קוה-דא חולב ףסונ עדימו ,רמייט ןועש ,הגיהנ תעב קחשמ הירוטסיהה תוינמיס םימוד שאלפ יקחשמ