משחק םיחמש םידלי לזאפ באינטרנט

                                  Happy Kids Puzzle קחשמ

םיחמש םידלי לזאפ (Happy Kids Puzzle):

.הלש תויחה ןג תיירלגל םכתא הנימזמ ףרי'ג .הרבזו בצ ,הירא ,הדנפ ,ליפ :תויחה ןג יבשות תאו וירבח תא​​ תראתמה ם .הנטק הספוקב הבלתשה ןהמ תחא לכ לבא ,ועיגה רבכ תונומתה .קרופמ בצמב תונומתהש ללגב לכהו .הלשמ םירבש רפסמ הנומת לכל .בהוא התאש הלא תא רוחבל וא הצור הפרי'גהש המ הזו לכה ףוסאל לוכי ה .םירשואמ םידלי לזאפב תוריקה לע ביצהל ןתינש האלמ הנומת ולבקו םיקל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות