משחק קיחצמ ןורג חותינ באינטרנט

                                  Funny Throat Surgery קחשמ

קיחצמ ןורג חותינ (Funny Throat Surgery):

.ריעב םילוחה תיבב םיחותינה תקלחמב דובעת ,קיחצמ ןורג חותינ קחשמב .ןורגב תולודג תויעב ול שיש דלי לש הלבקל ךתוא איבי סנלובמא .הלחמה תא ןחבאלו הליחת התוא קודבל םכילע היהי .הסיפתו תוסחייתהל הרושקה תוליעפה גוס ןגמה תפילק לש הזירבה םמעש א .הלוחב לפטל ןתרטמש ךיתולועפ ףצר תא ךל הארתש תדחוימ הרזע שי קחשמב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות