משחק תחא המר :nell לש םירבש באינטרנט

                                  Shards of nell: level one קחשמ

תחא המר :nell לש םירבש (Shards of nell: level one):

.םדאה םשל ההז םדאה םש :... םשה םיאתהל ידכ ינשה םע דחא המר :nell .... לש הרוצה םש«N DN Ð ° Ð ° ד · Ð ± Ð¾Ñ DD» n n о млD ° Ð .בלה תומיעפ תוכיא םע הינומרהב הביח בלה תרוצ לש בלה תרוצ לש בלה ת .םידדוש לש הרובח תררוגתמ ובש רעיה דיל םקוממ םירוביגה תיב .היוול ¿ · · · ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¸ ¸ ¸ € תורודה לש הביח לש םצמצ לש םצמ .ויבאמ םתוא שרי אוה ,הזמ ץוחו ,םירוביגה לע הנגהש אוה אוה לבא .ותוא שפחל ךלהו ויחא תא ררחשל טילחה רונלא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות