משחק םימשה ןיב באינטרנט

                                  Amidst the Sky קחשמ

םימשה ןיב (Amidst the Sky):

.םויה לש וזל ההז םויב העשה הכולמה תומישר לש הקיטנמורה בוביס לש ב .בר יפוי לש םיעודי אל תומלוע ךל הארי אוהו ,םישק םילושכמ לע רבגתה .תודחוימ תולוכי אלל ליגר םדא אוה רוביגה .םיטנמלא לש םחוכב ןחינ אוה רתויב טלובה עסונה וליפא ,הלאה תומוקמב ... לש חטשה לדוג םימכסה םוחתב םיכשמתמ םיחטש .ריווא תמירז שמתשהל לוכי התא ,קיפסמ אל הז םאו .םיקיתע םידירש אוצמל םילוכי םה ,שוטנ םירע ,תוקיתע תוברוח תא קודב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות