משחק יצורמ םירטסקא םינורוטקרט באינטרנט

                                  ATV Extreme Racing קחשמ

יצורמ םירטסקא םינורוטקרט (ATV Extreme Racing):

.והזו לוהינל םישק םה הארמל םיטיבמו המצוע יבר םינורוטקרט יכ הארנ ....' ץנארב תימוקמ הרשכה הדירטה תרובח םע החרטה תכרב םע תבכוש .שיבכה תא שובכל ךירצ אל התא גניסאר םירטסקא םינורוטקרט יכ בוט הז .תעבט ףוטע אוה ןכש ,םיבר םיבוביס םע הפי הקלח לולסמה ךרואל ץורמ ה .לושכמ תויהל םילוכי םילולת םיבוביס .ךרבה לש תודידרה לש לצה תמרל ההז דליה םש תושרדנ תונולתל סחיב תימ .קנסו'גה רהוצ לש הכרבה דסח ביבסמ ביבסמ ביבס ךרדה ביבס ךרדה התואב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות