משחק הטיעב לגרודכ באינטרנט

                                  Football Kick קחשמ

הטיעב לגרודכ (Football Kick):

.הרטמה לע תוירי קזחו קיודמ תויהל בייח לגרודכ ומכ טרופס קחשמ קחשמ .טועבל לגרודכ קחשמב םהמ דחא ףרטצת התאו ןומיאב םנמז תא תולבל ןמזה .םיוסמ קחרמב ךממ ןקתומ רעשה יולג היהי ךסמה לע ךינפל .דעיה ויהי םה .לובג תילובג לובג תיתחת הגלפמה לש הדובעה לש תושירדה לע תונעל ידכ .ךלש ץבש עוציב​​ תעב ןובשחב הז תא תחקל ךרטצת התאו העונתב איה יכ רו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות