משחק 3D העונתה ץורימ באינטרנט

                                  Traffic Racing 3D קחשמ

3D העונתה ץורימ (Traffic Racing 3D):

.םינוש םיאנתב להנל ןתינ רשא ,הרובחת לש םיבר םיגוסו םינוש םימוקימ .ץורמ ידכ ןמזה םע ץורימה תא ןגראל ךירצ התא ובש ,העונתה ירטס וד , .העובק ההובג תוריהמב עונל ךתוא וצלאי רשא ,תינוכמה תיתחתל ףרוצי ץ .רחא בכר םע דדומתמ רשאכ ,הנואתל סנכנ התא םא הרקי ותוא ,ץוציפ לש .ךשמהה םע םסרופמה תופוקה רבוש תוריהמ לש םירוביג ומכ שיגרמ .תושדח תונוכמל השיג חותפל היהי תועבטמ חיוורהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות