משחק ואיג לש רשוכ רדח באינטרנט

                                  Geo’s Gym קחשמ

ואיג לש רשוכ רדח (Geo’s Gym):

.ותדלוה זוחמב רשוכ רדח חותפל ואיג טילחה תולוקשמ תמרה תויורחתב הכ .טרופס קחשל ידכ אלא ,םיירוחאה תובוחרה ךרואל ופפוטצי אל םיימוקמה .הגצהה תא תלהנמש היפונכל רשי ךלה רוביגה זאו אב אל שיא לבא ,ןוכיל .יליב ןעונפואו ססותה לופ ,רקיה ןור :הלש םיגיהנמה .הזב ול רוזעת התאו םייתימא םיאטרופס ךותל הלאה ה' רבחה תא ךופהל ך .םילושכמ לעמ הציפק ידי לע ןוכילהה ךרואל ץורמ ןור רוזעל ,תישאר .יפרגואיגה רשוכה ןוכמב ולש םיינפואה לע התיכה תא הארי יליבו ,ךורא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות