משחק 3D יטמוטוא תוריש באינטרנט

                                  Auto Service 3D קחשמ

3D יטמוטוא תוריש (Auto Service 3D):

.םילגלגה תא בואשל וא ץוחרל ידכ תורישל םתוא תפחד ,רתויב בוטה הרקמ .יטמוטוא ןולסה לש אלמה םילעבה היהת התא ,3D תוריש יטמוטוא קחשמב .ךב יולת הזה קסעה לש החלצהה תא קר וישכע .רתוי םיהובג םיריחמב םתוא רוכמלו תוינוכמ ןקתל ןווכתמ התא .הז תא תונקל ךירצ התא םדוק ,והשמ רוכמל ידכ ,רמא תחא הרוטקירק תומ .םניחב הנושארה תינוכמה תא ךל היהת ,ליחתהל ידכ .תושעל ךירצ התאש המ ןיבת התא זאו ןוחבא תושעל םדוק לבא ,םינוקית ע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות