משחק לקו ריהמ באינטרנט

                                  Quick & Easy קחשמ

לקו ריהמ (Quick & Easy):

.Quick & Easy -ב תירנילוקה תורחתל םיאבה םיכורב .תיללכה המגמב דומעל ונטלחהו תונוש תומרב עובק ןפואב םימייקתמ הלאכ .תדחוימ המיתח תונמ תנכהל תנתינ הפדעה םש ,םירחאה בורמ הנוש טעמ שי .םירצומו חבטמ ילכ םע דדומתהל תלוכיו תוריהמ לע אוה שגדה ,ןוימד הב .הכובמו םשוגמ תצק ונלש רוביגה .תושורדה תויצלופינמה תא םתיא להנל ,םישורדה םירמוחה תא תחקל ולכות .טירפתב תוטרופמ תומישמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות