משחק BFFS: הפיטק תגלפמ באינטרנט

                                  BFFS: Velvet Party קחשמ

BFFS: הפיטק תגלפמ (BFFS: Velvet Party):

.םהלש םירבחה לכ תא ןגראל וטילחה םה הביסמל ןיכהל רוזעל תונבל רוזע .םימיוסמ םידגבב הז לע תויהל םיכירצ םלוכש איה עוריאה לש תוידוחייה .רוזעל הרוחב רחוב התא ,לכ םדוק .הלש רדחל ךלת זא .הינפ לע רופיא שמתשהל ךילע היהי .תושובלתה לכ תא רוקסלו הלש םידגבה ןורא תא חותפל ךרטצת ןכמ רחאל .הרענה לע שבלתהל לכות ןכמ רחאל רשא דחא רחוב התא םהמ .םיטישכתו םיילענ ףוסאל ךרטצת הז תחת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות