משחק ןונגסב םילויט באינטרנט

                                  Hiking In Style קחשמ

ןונגסב םילויט (Hiking In Style):

.םיררוגתמ םה הבש ריעה דיל רוזאב םיריית לויט תושעל הטילחה םיריעצה .םיאתמה החונה תשובלתה תא רוחבל ךירצ םהמ דחא לכ לבא .םהלש תושובלתה תא םירהל םיריעצל רוזעי ןונגסב םילויט קחשמב ונחנא .וביבס םידחוימ תוחול הארת םירוביגה ןמ והשימ תריחב .תומדה לש הארמה לע דובעל ךל ורזעי םה .עסמב רוביגה ישומיש היהי יכ םירחא םירזיבאו םיילענ ,םידגב ףוסאל ך

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות