משחק םירוכיש םירכוב יסור באינטרנט

                                  Russian Drunken Boxers קחשמ

םירוכיש םירכוב יסור (Russian Drunken Boxers):

.היסור לע הז זא ,תובוחרב םילייטמ םיבודו תובוב ,ליזב טנס תלרדתק ל .םיהוזמ םה יכ םישמשמ ןיידע םיריהב ךא ,םינשוימ םיפיטואירטס הלא .יסורה לגדה לש םירצק םיעבצב םיפרגאתמ דחא תויהל ,תונהיל םכתא םיני .ךלש יאטרופסה הטילש ,הזב קלח חקיי ךמצע התא ןאכו ,תואיצמב תוארל ר .וילגר לע ןוחטיבב דמוע אל וישכעו והזח לע וחקל ברקה ינפל ה'רבחה .ביריה יפוא ךלש תומדה רוזעל ,לטבל ןתינ אל הגצהה תא לבא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות