משחק 2 הבהאה חוכ באינטרנט

                                  The Power of Love 2 קחשמ

2 הבהאה חוכ (The Power of Love 2):

.2 הבהאה חוכ תא יוארכ ריבעהל ול רוזעת התאו ףסונ ןחבמ ול ואיבה םי .ןבג ירוחאמ תולישבמ תוער תוינכותש ודשח אלו ,עעורתהלמ םיבהאנה ונה .ותוא הבביח הכיסנהו ןתחתהל טילחה הנכשה הכלממהמ ןקזה ךלמה .הפי השיא בנג טושפ אוה םעפו בוריסה תא לביק אל אוה .הנוצר תא רפהלו ענכשל ידכ הובג ןבא לדגמב הרענה תא דימעה ץירעה ,ו .ןכ םג תיזיפ דובעל ךרטצת הז ליבשב לבא ,תושגר לש חוכב ןבאה תוריק