משחק המחלמ םיקנט תמחלמ באינטרנט

                                  Sketchy Tanks War Multiplayer קחשמ

המחלמ םיקנט תמחלמ (Sketchy Tanks War Multiplayer):

.ץורמ תמחלמ םיקנט םיקנט קחשמה לש םינוש תומוקמב םינוש םיקנטב ביוא .םינקחש ינש ןיב וא םיפתתשמ יבורמ ,דיחי ןקחשל קחיש אוה קחשמה .ךלש איה הריחבה .ביריה תא סורהל - דואמ הטושפ איה המישמה .עיקבה תודוקנ תומכ יפ לע עבקנ ברקב יפוסה הכוזה תאו םיבוביס השימח .ביואה תא לבלבל ידכ תונוש תויגטרטסאב שמתשהל ,ףוקתל ,ריתסהל ,רתוי .חקיי ביואה המ עדוי אל טלחהב התא יכ ,שימג תויהל בייח תוקיטקט