משחק םוריח תייחת יסקיפ באינטרנט

                                  Pixie Resurrection Emergency קחשמ

םוריח תייחת יסקיפ (Pixie Resurrection Emergency):

.וטטומתה םינבמ המכו תיפלאה הכלממב העגפ המדא תדיער .לבס ךלמה לש םיאשונ המכ ,הז ללגב .ךלש האפרמל ואבוהש םילוחל אפורכ עויס קפסל ךרטצת יסקיפ םיתמה תייח .םייחב ךומתיש רישכמל לפוטמה תא רבחל אוה תושעל ךילעש ןושארה רבדה .הנחבא תושעלו לפוטמה תא תוריהזב ןוחבל ךילע היהי ,ןכמ רחאל .ןברוקה תא אפרל ךרטצת םינוש םילכו םימס םשיילו ךסמה לע תוארוהה תו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות