משחק עגושמ הפקתה באינטרנט

                                   Crazy Bull Attack קחשמ

עגושמ הפקתה ( Crazy Bull Attack):

.יתנשה רושה ץורמב ופתתשהו םהלש םישרוגמה ךותמ םירווש וצרפ ,דרפס ם .תומש םישועו ריעה תובוחרב םייח ילעב םירבוע וישכע .תאזה היעבה תא סורהל ריעה תובוחרב תחקל םירחא םידייצ םע הפקתה לוב .םיפלצ הבור םע השומח היהת ךלש תומדה .וילא ךלש חדקאה תא ןווכל ,רושה ןיחבתש עגרבו ביבסמ תוריהזב לכתסהל .רושה תא גורהת התא זא תקיודמ איה הרטמה םאו הקירז תושעל ,ןכומ רשא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות