Face Paint קחשמ

םינפ עבצ (Face Paint):

.םינפה לע רתויב הבוטה הנומתה לע תורחת שי ,וגקיש לש תואטיסרבינואה .תורחתב תופתתשהל ןנוכתהל תחא הדלי לדומ רוזעל ךרטצי םינפה עבצ םינ .ונלש הדליה לש הינפ תא ךסמה לע הארת התא .ביבסמ םינוש םילכ ילגרס ויהי .ךלש םינפה לע םינוש םיעבצ ליחהל ןתינ ,םתרזעב .הפי יסופד לש ןווגמ רייצל תוסנל ליבקמב .תודוקנ לש תמיוסמ תומכ וגרודי ךלש תולועפה תא םייסת רשאכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות