משחק 2 םייניש רוטקוד באינטרנט

                                  Doctor Teeth 2 קחשמ

2 םייניש רוטקוד (Doctor Teeth 2):

.םידליה תאפרמב םייניש אפורכ ךלש הדובעה תא ךישמת ,2 םייניש רוטקוד .תובאוכ םייניש םהל שיש םינוש םידלי הלבקה קפלדב ולבקת םתא .אסיכב הלוחה תבשל ךירצ דרשמב םתוא ךירצ התא .הנחבא עצבל ידכ לפוטמה לש םיינישה תא בטיה ןוחבל ךרטצת וישכע .לופיטה תוטיש תא עובקל ךל רוזעי הז .םיינישה לפטל ךרטצת ,תופורתו םידחוימ םילכ תרזעב ,וישכע .רבכ וב לפטלו אבה לפוטמה תא ןימזהל לוכי התא ,ןיטולחל אירב אוה לפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות