משחק שנוע באינטרנט

                                  Penalty קחשמ

שנוע (Penalty ):

.רתויב םיחלצומה דחא אוה שנוע לבא ,בירי דגנ רעש עיקבהל תובר תויונ .רודכה תא תחקל הסנמ יניגמ ידי לע תלהונמ הניא תיזחה ,ףקותל עירפמ .תונמוימו תונמוימ ,ךלש תויעוצקמב קר יולת הצובקה לש ןוחצינה תאו ר .תיקנע תוירחא םג אלא ,תונמדזה קר אל וז .שנועה תאצותב יולת ירקיעה חוורה ,תובורק םיתעל .םירודכ לש םומיסקמ עיקבה ידי לע ךמצע תא חיכוהל לוכי התא .שנועב עובק היהי ורבצנש תודוקנה תאו ,םייתסי קחשמה ,םימעפ שולש רו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות