Santa Run  קחשמ

ץור הטנס (Santa Run ):

.רבדה ותוא תא תושעל הנשל הנשמ םא ,םילילסה ןמ לופיל לוכי דחא לכ .סואלק הטנסל הרק הז םעפו .תונתמ םע קיתה לקשמ לע הסנמ ,אבה דלומה גח תארקל ןנוכתה ,דימת ומכ .הנתמ הטנס שקיבו ,קירט קחשל טילחה םיבשותה דחאו ,המוציעב התיה הדו .ץצופתה בוטה אבסהו תונלבסה תא אלימש ןורחאה שקה היה הז .הלאמשו הנימי םיקיזאה תא ול טישוהו רפכב בבותסהו דבכ קית ספת אוה .שארה לע תיקשב טבח אוה ,ר'גני'ג ישנא ,גלש ישנא ,םידמג :שגפש המ ל .לומגת תתיבש אבס לביק זאו ,הזב חילצה דימת אל אוה לבא .הנושארה התיבשה להנל ץורל הטנסב רוביגל רוזעל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות