משחק ילנטס רוספורפה באינטרנט

                                  Prospector Stanley קחשמ

ילנטס רוספורפה (Prospector Stanley):

.יתשרות הרוכ אוה ילנטס .ורשעתה אל םלועמ ךא ,הרכמב ודבע ובסו ויבא .םיללמוא םייח רורגל ,םהיתובא לש םלרוג לע רוזחל הצור וניא רוביגה .שוכמ ףפונמ ,המדאל תחתמ תוירלגב תולגלג דוע היהי אל אוה ,ךכמ האצו .ילנטס רוטקפסורפ ול רוזעת התאו ,תיזיפ דובעל ךירצ ןיידע התא ,לכ ם .םישדח םירתא לע םתוא םישלו םידבוע רוכשל לוכי התא ,תמיוסמ תומד םי .ןוריזחה קנבל ףסכ תפסוה ,ךלש רהה לע ץוחלל ךישממ התא ,ףסונב .םיליעי םינונגנמ םע תינדי הדובע לש האלמ הפלחה היהת האצותה