משחק קותמ קייקנפ רגתא באינטרנט

                                  Sweetest Pancake Challenge קחשמ

קותמ קייקנפ רגתא (Sweetest Pancake Challenge):

.םיבהוא םידליהו םירגובמה בורש לכאמ םה קייקנפ .בהוא אוהש המ ומצע תא אוצמל לוכי דחא לכש ךכ ,הליגרה תיבחל תומיתס .ךבוסמ רבד אוה קייקנפ תנכהב ,ףסונב .רתויב םיעט רתויב בוטה קייקנפה לע תורחתב קלח תחקל ולכות ךלש קייק .תויתריציו הקידב :םיבצמ ינש שי קחשמב .םינוש םיביכרמ תחנה לש ףצרה תא קוידב לעפו םגדמה םאתהב תויתיבחה ל .ךמעטל הנמה תא טשקל - ינשב .ילאוטריווה םיעבשומה רבח תא וכירעי ךלש םיצמאמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות