משחק תוקבאיה ןמש באינטרנט

                                  Oil Wrestling קחשמ

תוקבאיה ןמש (Oil Wrestling):

.תובר תוילאוטריו תויורחתב ףתתשהו רקיב תויהל בייח התאו תוקבאיה לש .המצוע יבר םיקבאתמ לש תוברק םה הלא - טפנ תוקבאיהל םכתא םינימזמ ו .טלתא לש ףוג לע ןמש תלחה - םייתרוסמ םיגוס ןיב םילדבה .ןוחצינל חתפמה אוהש ,ביואה לש ותדיכל תא דואמ ךבסמ הזו קלקלח ךפוה .םינוש םיבירי םע םיבוביס השימח חצנל בייח התא חצנל ידכ .רתאל רובעו ךלש רוביגה תא רחב .תחא הנועבו תעב ימומרעו זירז תויהל ,lunges עצבל ,הנימי וא הלאמש .יתימא ףתוש שי םא ,דחי קחשל ןתינ קחשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות