משחק תורטמ עגפ באינטרנט

                                  Hit Targets Shooting קחשמ

תורטמ עגפ (Hit Targets Shooting):

.ךלש יריה ירושיכ תא דדחל דחוימ הרשכה עקרקה ךלי ירי תורטמ עגפ קחש .ךממ םיוסמ קחרמב םקוממ היהי םיוסמ דעי .קפואב אשונה תא סופתל ךרטצי הז לע הארמ הבור ןווכמ התא .קשנה ןמ העיתר ו תוחל ,חורה תא ןובשחב תחקל ליבקמב .הקירז תושעל ,ןכומ רשאכ .תודוקנ לש תמיוסמ תומכ חיוורהל ךכבו הרטמה תא הכת התא ,קיודמ ךלש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות