Christmas Match 3 קחשמ

3 דלומה גח קחשמ (Christmas Match 3):

.דלומה גח דלומה גחל רוזחל ךל עיצהל קחשמה 3 דלומה גח קחשמב ונחנאו .ונלש לזאפה תא קחשל ךממ ענומ אל הז ,בר ןמז ךשמב גלש ןיאו בוחרב ר .שרגמה לע םירזופמ רבכ תונתמ םייברגו תועתפה לש תואספוק ,םיינועבצ .םיהז רתוי וא השולש לש תואלשלשב םתוא רבחל .המרה לע ןמזה ףוס תא קיבדהל ידכ זרדזהל .המרה תא םילשהל החלצהב םיבכוכ השולש לבק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות