משחק 3 גניקיו תומחלמ באינטרנט

                                  Viking Wars 3 קחשמ

3 גניקיו תומחלמ (Viking Wars 3):

.והשימ םע םימחלנ םהש דע ןורגב הלוע אל לכואהו טקשב ןושיל םילוכי א .3 תומחלמ גניקיו ארקנש אבה יונישה קלח תחקל ךירצ התאו ךשמנ ילאוטר .טולשי ךלש רבחה יכ יתימא בירי םע קבאמ ןגראל ןיינעמ רתוי הברה הז .ףיצרה ןמ ביריה תא קופדל איה המישמה תאו ,ברחה תא קר שמתשהל ,הלחת .םיצח םע תותשק תרוצב םיסונוב ויהי ,דיתעב .חונ דואמ הזו ,קחרממ ךלש ביריל קזנ םהב שמתשהל לוכי התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות