משחק רורט יטנא באינטרנט

                                  Anti Terrorist Rush 2 קחשמ

רורט יטנא (Anti Terrorist Rush 2):

.רורטב רערועמ יתלב םחול אוה ונלש רוביגה .דבל דובעל ףידעמ אוה הנורחאל ךא ,םישומח סורהל ידכ תחא תוליעפמ רת .2 רורט יטנא אבה ןגלב ברסי אל ךלש הרזעה ,תאז םע .ביואה לש ירוחאה וקלחל תורישי םחולה תא חקיי קוסמה .ותוא סורהל עגרה תא ץימחי אלו ץימאה הכחמ רבכ ביואה יכ ,דימ תוריל .דויצו תשומחת ,קשנ ןוכדע םג ומכ ,םחול לש וייח תא ליצת הריהמה הבו .ךרוצ היהי תינומה הדמשהל קשנ זא ,םירטסגנג רתויו רתוי שי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות