משחק שטח ציפור כועס באינטרנט

                                  Angry Birds Space קחשמ

שטח ציפור כועס (Angry Birds Space):

!ללחב םחליהל םיחלשנ םהו עקרקה לע םהלש םדמ םיבוקעה תוברקה רובע םוקמ קיפסמ םניא .ביואה לע ובירי ןוחצינ לש הרקמב ךלי יכ הירוטירטה אוה םיינזאמה ףכ לע .ןוציחה ללח לע תונוילע חצנלו בחרמה ברקב חצנל ידכ םיריהב םיקורי םיריזח ץיצפהל E

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות