משחק םישלופ וירמ באינטרנט

                                  Mario Invaders קחשמ

םישלופ וירמ (Mario Invaders):

.םירזייח ושלפ וירמ םייח םיברברש ובש םלועה לא .הרזחב םחליהל ונלש רוביגל רוזעל וכרטצי םישלופה וירמ קחשמ התא .יולג רעי לוגלג היהי ךסמה לע התאש ינפל .דריו עיפוי םירזייח הנממש תיללח תוארל ולכות לעמ .עקרקה לע יולג היהי ונלש רוביגה