משחק הקיתע הריט באינטרנט

                                  Dr.Dinkle Ancient Castle קחשמ

הקיתע הריט (Dr.Dinkle Ancient Castle):

.תורתחמה תובמוקטקל הסינכה תא התליגו הקיתעה הריטה תא הדמל ותחלשמ ,הנורחאל .הדיפקב תרמשנ הסינכה ןכש ,בושח והשמ םש ורמש הארנכ .תלטוטמ ומכ דדונתמ קנע ןזרג ומכ ,ינלטק תודוכלמ תא עונמל ןכמ רחאלו ,חתפמה תא אצ .ולש ידיתעה רפסה רובע םירמוח הברה ףוסאלו םילזאפה לכ תא רותפל הריט הקיתעה לקניד .םיפיטה תא דומלל תוריהזב םיטירפ ףוסיא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות