משחק דווילוה בכוכ באינטרנט

                                  Barbie Hollywood Star קחשמ

דווילוה בכוכ (Barbie Hollywood Star):

.ןשידואל התוא ןימזהו םסרופמ עונלוק יאמב יברב שגפ תוגלפמה תחאב .יולג היהי יבראב ךסמה לע ךלומ .םינוש תוחול ויהי הז דצב