משחק .ןודא םינומעפ תרתסנ תיעועש באינטרנט

                                  Mr. Bean Hidden Bells קחשמ

.ןודא םינומעפ תרתסנ תיעועש (Mr. Bean Hidden Bells):

.תוידוסיב ךכל ןנוכתמו דלומה גח תא בהוא ,ונבור ומכ ,ןאיב רמ .הנכהב רבודמשכ ונלש רוביגה ץורח המכ עדוי התא .דלומה גח ץע אוה דלומה גח תירקיעה הנוכתה .ומצעל םיאתמ ץע ךותחלו אוצמל ידכ רעיל ךלה אלא ,ףסכ איצוהל אל טילחה ןב .דלומה גח ינומעפ תא םואתפ עמשו ,ףרוחה רעיל סנכנ אוה .הנתמ ונממ שקבל לוכי התאו םוקמ תברקב והשפיא אוה סואלק הטנס יכ איה רבדה תועמשמ .רמב דואמ לבגומ שופיחל ןמזה ןכש ,רשפאה לככ רהמ המישמה םע דדומתהל רוביגל רוזעל .םינומעפ תרתסנ תיעועש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות