Harley's New Year New Me קחשמ

ילראה לש השדחה הנשה (Harley's New Year New Me):

.הנשה שאר ברעב הליל ןודעומב תמייקתמה ,הביסמל תכלל הצור ןיווק ילראה עשופהו םסרו .הנומתה תא תונשל ךרטצת ונלש הרוביגה הז ליבשב לבא .הלש הארמה לע דובעל ךירצ התאש ןושארה רבדה .הינפ לע רופיא ליחהל ןכמ רחאלו ,הינפ לע תויעבה תא ריסמ התא ,תדחוימ הקיטמסוק תר .ךמעטל הרענה רובע םיילענהו םידגבה תא רוחבל ךירצ התא ןוראה תא חותפל וישכע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות