משחק באינטרנט

                                  Monster Truck Rampage קחשמ

(Monster Truck Rampage):

.תוללותשה תיאשמ תצלפמ קחשמב הסרתהבו יביסרגא ןפואב - םאתהב גהנתמ תצלפמ תיאשמ .יתמחלמה פי'גה לש םילאה ריוואה גזמ תא ףלאל המישמה תא לבקמ התא .וילע רבגתהל שיש תרבגומ תובכרומ לש דחוימ לולסמ רצונ ךכ םשל .שיבכב דקמתהל ,תויוטשל םוקמ ןיא .םיבר םילושכמ ויהי תינוכמה ינפל .תפרוטמ תצלפמ תא השקבב לוכי אל הז יכ םא ,ימומרע לע םילחוז םירחא דועב ,overcloc

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות