משחק הרירג תיאשמ באינטרנט

                                  Towing Truck קחשמ

הרירג תיאשמ (Towing Truck):

.חריל תחתמ יחצנ וניא רבד םוש ,רבשיהל תוטונ תוינוכמ .רובעל תורחא תוינוכמ ענומו ,ריעה תובוחרב דחוימב ,ללחה תא clutters הז ,רתוי הז .תיאשמ הרירג קחשמב גוהנל לכות רשא ,תדחוימ הרירג תיאשמ ךרטצת ,תינוכמה תא ריסהל .השעת התאש המ הז .שדח רוטקרט תונקל לגוסמ תויהלו ףסכה תא לבקל ,תחלצומ הדובע רובע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות