משחק יאזנבו וירמ באינטרנט

                                  Mario & Banzai קחשמ

יאזנבו וירמ (Mario & Banzai):

.תוירטפ תכלממ לש רצואה רובע תועבטמ חיוורהל ,הברה עוסנל ךירצ וירמ .תוליער עשר תוירטפ ,םידופיק ,םיבצ :עוסנל ונממ עונמל םילוכי רסוב גוזה ינב ,ללכ .םימייק םניא יחצנה ויביוא םהבש תומוקמל ךלי רוביגה Banzai & וירמ םעפה לבא .ןאכ חוטב ךכ לכ אל הז ,תאז םע .םיינבלמה םייאה ןיב םירשג ןיא ןכש ,רצקו ךורא :תוציפק בכרומ היהי תומדה לש ולוכ .ץופקל לש קזוחו ךרוא תא בשחל יוארכ וירמ רוזעת התאו ץופקל ךירצ התא .לאמש דצב םקוממה הדימ הנקב רוזעל לוכי התא .רשפאה לככ ץופקי אוהש רמואש המ ,אלמתמ אוה ,ברברשה לע הכורא הציחל םע .תועבטמ ףוסיא .תונחב תוינק רובע םיישומיש םה