משחק דלומה גח ברע באינטרנט

                                  Flooded Village Xmas Eve 5 קחשמ

דלומה גח ברע (Flooded Village Xmas Eve 5):

.םיטאריפה לש השילפה הפצה םילבוס ןמזה לכ אוה ,ףוחה לע םקוממה ,רפכה יבשות .םיה םיבנגה תא שרגל ידכ תובוחרה תא ףיצהל םיפידעמ םה ,רתויב ןטקה עורה תריחב .םיקולב לש םיוסמ רפסמ תרסה ידי לע םימל ךרדה תא חותפל ךירצ התא הז לעו Flooded V .המר לכ רובע טוקנל ןתינש םידעצ לש םיוסמ רפסמ שי ,ןוילעה קלחב חולה לע לכתסת .ולעפ זאו ,ובשח הליחת ,ןכל .אופקל היהי הז ,חרק קולב םע עגמב אב םימה םא .גחה ידגב שבלתהלו לודגל ץעל תתלו ,ףצומ םיימוקמה םיבשותה תא ונתת לא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות