משחק הירציפ באינטרנט

                                  Pizzeria קחשמ

הירציפ (Pizzeria):

.הריכמה תדוקנ הציפ דוע חותפל Pizzeria קחשמב ונלש הרוביגה רוזעל ידכ ךליבשב ןיינ .תומיתס לש בחר ןווגמ םע םיירט םירצומ לש בלה ןמ תונמ לשבל ולכות יכ ,ריעב רתויב .תונלבס לש הדימ הנק םג אלא ,ולש הנמזהה תא קר אל הארת חוקל לכ ינפל .רמגיהל הזל ןתית לא .הככ קוידב תרשל וא הביתב םישל ןכמ רחאלו ,רונתב םישל ,םינוכנה םירמוחה תא הגועה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות