משחק אנא להפסיק לרוץ באינטרנט

                                  Please Stop Running קחשמ

אנא להפסיק לרוץ (Please Stop Running):

.ץורל קיספהל אנ ארק ,םהילא רושקש המ לכו הקתפרה ךירעמ תמאב ימ לכ רובע ןיינעמ דו .יומס דבוע היהת התא ובש ,תניינעמ הקתפרהב קלח תחקל ,רהמ .ךל עירפהל הסנמש ימ לכ תא דימשהל אוה - ךלש המישמה תאו יאשח ןכוס דיקפתב התא םאה .שאב חותפל - לאמש ןצחלו רבכעב ושמתשה ;זוזל - A, W, S, D :שומיש ןוגכ תוחתפמה ל .החלצהבו דמחנ קחשמ םכל םילחאמ ונא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות