משחק תיצאנ הפיקת באינטרנט

                                  Nazi Assault קחשמ

תיצאנ הפיקת (Nazi Assault):

.רלטיה דע ךיירה לש הנוילעה תוגיהנמה לכ תא דימשהלו אוצמל םיבייח םה .םהלש תורטמל עיגהל אל ,הלסוחו החתפנ הצובקה לכ טעמכ .רוביגל רוזעל ךילע ,המישמה תא םילשהל ידכ .תותלדה תא חותפל ידכ םימיוסמ םיצפח רבעל הרוי ,תונורדסמה ךרד רובעל .הרוי אוהו ביוא תויהל לוכי הירוחאמ ,האבה תלדה תא חותפל ,ךלש רמשמה לע תויהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות