משחק באינטרנט

                                  The Lost Joystick קחשמ

(The Lost Joystick):

.םיקחשמה תלוסנוק תא לצנמ המ קר השוע ונממ קוחר םיברעב ,בשחמ יקחשמ בהוא עבורמ יפ .ןושיל ךלהו קיטסיו'גה תא ךילשה ,קבדיהל ויניע ולחה רשאכו ,תרחואמ העש דע רע ראשנ .התוא הררגו קיטסיו'גב הזחא איה .בוחרה לא ץר אוה ,דחפ אל רוביגה .ראבה ךותל לולצל חילצה רבכ אוה לבא ,בנגה תא סופתל .ןכוסמו רזומ ןותחת םלועב ומצע תא אצמו וירחא ץפק רוחבה ,בושחל ילב .דובאה קיטסיו'גב תועבטמה תא ףוסאלו ולש ץפחה תא ריזחהל ול רוזעת ,ודבל רוביגה תא